Diensten - 193927-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Zoetermeer: Personenvervoer zonder dienstregeling

2019/S 081-193927

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zoetermeer
71952436
Engelandlaan 502
Zoetermeer
2711 EB
Nederland
Contactpersoon: Anita Bukman
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zoetermeer.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingen- en jeugdhulpvervoer

Referentienummer: 0637368803
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de totale uitvoering voor het leerlingen- en jeugdhulpvervoer. De opdrachtnemer verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, het verschaffen van informatie aan ouders/verzorgers/overige betrokkenen en opdrachtgever alsmede de uitvoering van het vervoer conform de technische specificaties opgenomen in het beschrijvend document.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zoetermeer en omgeving

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Momenteel betreft het totale vervoer circa 180 leerlingen met een beschikking voor aangepast vervoer. Waar in de aanbestedingsdocumenten wordt gesproken over leerlingenvervoer, wordt bedoeld het vervoer van leerlingen met een beschikking voor aangepast vervoer. Binnen het jeugdhulpvervoer is momenteel sprake van circa 30 jeugdigen die gebruik maken van het vervoer. Het aantal leerlingen/jeugdigen, de herkomsten (woonadressen en ophaaladressen) en bestemmingen (scholen, instellingen, stageplaatsen, buitenschoolse opvanglocaties en opvoedkundige centra) kunnen voor aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen. Voor een beschrijving van de herkomsten, bestemmingen, schooltijden en frequentie van het vervoer wordt verwezen naar het beschrijvend document. Deze data geldt slechts als een indicatie van het vervoersvolume. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Door de overheveling van het jeugdhulpvervoer van de zorgaanbieders naar de gemeente zal per 1.1.2020 een groep leerlingen worden toegevoegd aan dit vervoer. Dit betreft ca. 38 jeugdigen - peildatum december 2018. Dit aantal kan fluctueren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: B Communicatie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: C Duurzaamheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De te sluiten Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie (3) met de optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.8.2019.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 012-024069
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leerlingen- en jeugdhulpvervoer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
De Vier Gewesten B.V.
08181070
Trees Kinstraat 19
Rijen
5122 CM
Nederland
Telefoon: +31 881264000
E-mail: m.weinholt@dvg.nl
Fax: +31 881264090
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.dvg.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bij definitieve waarde is een fictief bedrag van 1 euro ingevuld, omdat de definitieve waarde onbekend is. Het betreft een raamovereenkomst waarvan de waarde niet vooraf vast te stellen is.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: E-mailadres@isonbekend.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Iedere belanghebbende die het niet met de gunningsbeslissing eens is, dient -op straffe van verval van het recht daartoe- binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunning een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank in ’s-Gravenhage. Indien een belanghebbende nalaat binnen deze periode een voorlopige voorziening aanhangig te maken, doet de belanghebbende afstand van recht om op grond van de Aanbestedingswet naderhand vernietiging te vorderen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gemeente Zoetermeer
Engelandlaan 502
Zoetermeer
Nederland
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl

Internetadres: http://www.zoetermeer.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019