Diensten - 193928-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Trento: Financiële en verzekeringsdiensten

2019/S 081-193928

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincia Autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio Appalti – Ufficio Gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italië
Contactpersoon: Laura Nardoni
Telefoon: +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Fax: +39 461496422
NUTS-code: ITH20

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.appalti.provincia.tn.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo — società Trentino Trasporti S.p.A.

Referentienummer: cig 6377022507
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo — società Trentino Trasporti S.p.A.

La Provincia Autonoma di Trento — APAC — Servizio Appalti ha svolto la procedura di gara su delega di Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 317 180.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo — società Trentino Trasporti S.p.A.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità fino a punti / Weging: 80
Prijs - Weging: fino a punti 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 187-339508
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo — società Trentino Trasporti S.p.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Inser S.p.A.
Viale Adriano Olivetti 36
Trento
38122
Italië
NUTS-code: ITH20
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 296.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Imprese offerenti:

1) MARSH S.p.A., Milano;

2) costituendo RTI Sapri Broker S.r.l., Roma — General Broker Service S.p.A., Roma;

3) costituendo RTI Several S.r.l., Trieste — B.& S. Italia S.p.A., Udine;

4) Assiconsult International Insurance Broker, Bolzano;

5) Inser S.p.A., Trento;

6) costituendo RTI Ital Brokers S.p.A., Milano — Prime Broker S.r.l., Rovereto (TN)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italië
Telefoon: +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0461262550

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ricorso T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d'aggiudicazione di data 28.11.2018.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019