Diensten - 193932-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Verneuil-sur-Seine: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 081-193932

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Verneuil-sur-Seine
6 boulevard André Malraux
Verneuil-sur-Seine
78480
Frankrijk
Telefoon: +33 139715978
E-mail: marchespublics@ville-verneuil-sur-seine.fr
NUTS-code: FR103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations d'entretien des espaces verts de la ville de Verneuil-sur-Seine gestion différenciée, gestion écologique, zéro phyto

Referentienummer: 2019-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations d'entretien des espaces verts de la ville de Verneuil-sur-Seine gestion différenciée, gestion écologique, zéro phyto.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 458 752.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espaces verts

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Verneuil-sur-Seine.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet l'entretien des espaces verts de la ville de Verneuil-sur-Seine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Matériels mis à disposition pour la réalisation des prestations / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Description des équipes prévues pour la réalisation des prestations avec leurs qualifications / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre pour garantir les délais / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre pour lutter contre les nuisances / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des déchets / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jardins familiaux

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jardins familiaux de Verneuil-sur-Seine.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet l'entretien des espaces verts des jardins familiaux (parties communes) de la ville de Verneuil-sur-Seine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Matériels mis à disposition pour la réalisation des prestations / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Description des équipes prévues pour la réalisation des prestations avec leurs qualifications / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre pour garantir les délais / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre pour lutter contre les nuisances / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des déchets / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-036130
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-02
Perceel nr.: 1
Benaming:

Espaces verts

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pinson Paysage
13 avenue des Curés
Andilly
95580
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.pinson-paysage.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 353 176.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-02
Perceel nr.: 2
Benaming:

Jardins familiaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
L'Eden Vert
62 Grande Rue
Vicq
78490
Frankrijk
NUTS-code: FR103

Internetadres: http://www.eden-vert.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 576.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019