Diensten - 193934-2019

25/04/2019    S81

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 081-193934

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Floor 3, County Hall, Martineau Lane
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sarah Hardy
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.norfolk.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/Home
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Speech and Language Therapy Services (SaLTs)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Norfolk County Council, North Norfolk Clinical Commissioning Group, Norwich Clinical Commissioning Group, South Norfolk Clinical Commissioning Group and West Norfolk Clinical Commissioning Group entered into a Section 75 contract to let a single contract for the provision of a speech and language service for 0-19 year old, to cover Norfolk. Due to increased referrals into the service it became necessary to increase the value of the contract. This notice is therefore a modification to a contract in accordance with Directive 2014/24/EU Art 72. The contract has been increased 30 % by value. The new value per year is 2 210 408 GBP. This will be effective from 1.4.2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 210 408.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
NUTS-code: UKH16 North and West Norfolk
NUTS-code: UKH17 Breckland and South Norfolk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norfolk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract was awarded on 19.10.2015 with service commencement on 1.4.2016. The contract length is 50 months with a possible extension of 24 months.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The quality and cost weightings above applied to the original procurement. Modification is being made under Regulation 72.1.b as the current provider is responsible for the Norfolk Service and increased referrals make it necessary to increase the budget. It is not possible for technical reasons to compete the additional monies and to do so would result in substantial cost to the Council.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Modification is being made under Reg 72.1.b as increased referrals into the service requires a budget increase. A change of contractor cannot be made as this would result in substantial additional cost to the Council and would cause confusion for service users.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 205-372703
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Speech and Language Therapy Services (SaLTs)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: East Coast Community Healthcare CIC
Postadres: 1 Common Lane North
Plaats: Beccles
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: NR34 9BN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 210 408.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Date of conclusion of the contract of 25.3.2019 is the date the additional funding was agreed. The end date of the contract has not been changed from the original procurement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Martineau Lane, Norwich
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Martineau Lane, Norwich
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Martineau Lane, Norwich
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019