Diensten - 193934-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 081-193934

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Norfolk County Council
Floor 3, County Hall, Martineau Lane
Norwich
NR1 2DH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sarah Hardy
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk
NUTS-code: UKH15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.norfolk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/Home

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Speech and Language Therapy Services (SaLTs)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 210 408.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH15
NUTS-code: UKH16
NUTS-code: UKH17

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 205-372703

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Speech and Language Therapy Services (SaLTs)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
East Coast Community Healthcare CIC
1 Common Lane North
Beccles
NR34 9BN
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 210 408.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019