Diensten - 193937-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Verkoop van reistickets en pakketreisdiensten

2019/S 081-193937

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerski savet
000695025
bul. „Knyaz Aleksandar Dondukov“ No. 1
Sofiya
15694
Bulgarije
Contactpersoon: Kristina Georgieva
Telefoon: +359 29402049
E-mail: k.g.georgieva@government.bg
Fax: +359 29402177
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gov.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://customerprofile.government.bg/Vieworder.php?id=092cc71d-02af-11e9-a3f4-f04da2031065

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Министерски съвет

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осигуряване на самолетни билети; хотелски настанявания, хотелски настанявания за групови мероприятия; конферентни услуги и ресторантьорски услуги

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Пълно наименование на поръчката:

„Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания

в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, страната и чужбина

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на:

— самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж,

— хотелски настанявания в чужбина,

— хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет,

— хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души),

— конферентни услуги в София и страната във връзка с организирането на събития от различен вид,

— ресторантьорски услуги в София и страната.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническа оценка / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Поръчката е финансирана с бюджетни средства и средства по Оперативна програма "Добро управление"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 250-577521
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МС-35
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Елит Травел Интернешънъл
130589107
ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 51Е, вх. А, ет. 1, ап. 2
София
1715
Bulgarije
Telefoon: +359 29814809
E-mail: office@elit-travel.eu
Fax: +359 29809802
NUTS-code: BG411

Internetadres: https://elit-travel.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Техническа оценка с коефициент на тежест 40 % в комплексната оценка включва:

Техническа оценка (Т) — оценява се организацията и технологията за изпълнение на предмета на общ. поръчка — макс. 100 т.

Финансовата оценка с коефициент на тежест 60 % в комплексната оценка се образува от следните показатели:

— предложена такса за предоставяне на услугата „хотелска резервация“ — kт = 0,10,

— предложена такса за предоставяне на услугата „осигуряване на самолетни билети“ — kт = 0,05,

— освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването — kт = 0,15,

— предлагана цена за 1 участник за събитие от І вид — kт = 0,15,

— предлагана цена за 1 участник за събитие от ІІ вид — kт = 0,15,

— предлагана цена за 1 участник за събитие от ІІІ вид в 4-звезден хотел — kт = 0,10,

— предлагана цена за 1 участник за събитие от ІІІ вид в 5-звезден хотел — kт = 0,10,

— предлагана цена за 1 участник за материали — kт = 0,10,

— предлагана цена за 1 км. трансп. р-ди — kт = 0,10.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 2 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019