Diensten - 193938-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 081-193938

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Pau
21640445900010
Hôtel de ville, place Royale, CS 77575
Pau
64000
Frankrijk
Telefoon: +33 547053031
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-pau.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisation de transports d'enfants et d'adultes

Referentienummer: Pau 19/01 (V18)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commande, sans montant minimum et sans montant maximum. Prestations réparties en 4 lots:

— lot 1: transports réguliers d'enfants sur temps scolaire (piscines),

— lot 2: transports réguliers d'enfants sur temps périscolaire et extrascolaire (SAVAP),

— lot 3: transports occasionnels de proximité sur Pau et ses environs,

— lot 4: transports occasionnels de longue distance.

Code CPV : 60130000-8 aucune variante n'est autorisée. L'accord-cadre est conclu pour une période de 1 an et reconductible 1 an dans la limite de 3 reconductions.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports réguliers d'enfants sur temps scolaire (piscines)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transports réguliers d'enfants sur temps scolaire (piscines).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Transports réguliers d'enfants sur temps scolaire (piscines).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports réguliers d'enfants sur temps périscolaire et extrascolaire (Savap)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transports réguliers d'enfants sur temps périscolaire et extrascolaire (Savap).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Transports réguliers d'enfants sur temps périscolaire et extrascolaire (Savap).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports occasionnels de proximité sur Pau et ses environs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transports occasionnels de proximité sur Pau et ses environs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Transports occasionnels de proximité sur Pau et ses environs.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports occasionnels de longue distance

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transports occasionnels de longue distance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Transports occasionnels de longue distance.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 012-024115
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Transports réguliers d'enfants sur temps scolaire (piscines)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Caralliance
route de Mirepeix
Lagos
64800
Frankrijk
NUTS-code: FRI15
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Transports réguliers d'enfants sur temps périscolaire et extrascolaire (Savap)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Caralliance
route de Mirepeix
Lagos
64800
Frankrijk
NUTS-code: FRI15
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Transports occasionnels de proximité sur Pau et ses environs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Caralliance
route de Mirepeix
Lagos
64800
Frankrijk
NUTS-code: FRI15
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Transports occasionnels de longue distance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Caralliance
route de Mirepeix
Lagos
64800
Frankrijk
NUTS-code: FRI15
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019