Diensten - 193940-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bagnolet: Personeelsopleidingsdiensten

2019/S 081-193940

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inserm délégation regionale Paris 7
Tour les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès
Bagnolet Cedex
93176
Frankrijk
Telefoon: +33 143622741
E-mail: achats.paris7@inserm.fr
Fax: +33 143622701
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.idf.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/delegation-paris-7

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Formations dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité pour le personnel des délégations régionales Inserm d'Île-de-France

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79632000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre est passé en application des articles 27 et 78 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est alloti comme suit:

— lot no 1: formation initiale et renouvellement de sauveteur secouriste du travail,

— lot no 2: formation initiale et renouvellement de personne compétente en radioprotection,

— lot no 3: formation à la conduite d'autoclaves.

L'accord-cadre prend effet à sa date de notification au titulaire et a une durée initiale d'un an. L'accord-cadre est ensuite reconductible 3 fois, pour une durée totale qui ne pourra pas dépasser 4 ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 51 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Formation initiale et renouvellement de sauveteur secouriste du travail

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formation initiale et renouvellement de sauveteur secouriste du travail.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthode pédagogique proposée / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des supports de formation / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'organisme, CV formateurs / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Formation initiale et renouvellement de personne compétente en radioprotection

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formation initiale et renouvellement de personne compétente en radioprotection.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthode pédagogique proposée / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des supports de formation / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'organisme, CV formateurs / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Formation à la conduite d'autoclaves

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formation à la conduite d'autoclaves.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthode pédagogique proposée / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des supports de formation / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'organisme, CV formateurs / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 226-517299
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: F192PA07005/15946
Perceel nr.: 1
Benaming:

Formation initiale et de renouvellement de sauveteur secouriste du travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Devhom formation
60 avenue du Général Leclerc
Bry-sur-Marne
94360
Frankrijk
E-mail: info@devhom.com
NUTS-code: FR102

Internetadres: http://devhom.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: F192PA07006/15947
Perceel nr.: 2
Benaming:

Formation initiale et de renouvellement de personne compétente en radioprotection

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Apave parisienne SAS
17 rue Salneuve
Paris
75017
Frankrijk
E-mail: aurore.cassinat@apave.com
NUTS-code: FR101

Internetadres: http://www.apave-formation.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Formation à la conduite d'autoclaves

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
Montreuil
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Fax: +33 149202099
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
Montreuil
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019