Diensten - 193946-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Levallois-Perret: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 081-193946

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: France Habitation
Postadres: 1 square Chaptal
Plaats: Levallois-Perret Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92309
Land: Frankrijk
E-mail: service.achats@france-habitation.fr
Telefoon: +33 149427989

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr/france-habitation

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Entreprise sociale de l'habitat
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18S10C110

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché d'assistance à la recherche de biens immobiliers à acquérir — Accord-cadre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terrains à bâtir.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Immeubles à acquérir en vue d'une transformation ou extension.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 216-494080
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18S10C110
Perceel nr.: 1
Benaming:

Terrains à bâtir

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3AMD
Postadres: 36 rue de la Butte aux Cailles
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BDG Holding
Postadres: 133 bld Pereire
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75017
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL Groupe JLV
Postadres: 21 rue de la Banque
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75002
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18S10C110
Perceel nr.: 2
Benaming:

Immeubles à acquérir en vue d'une transformation ou extension

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL Groupe JLV
Postadres: 21 rue de la Banque
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75002
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BDG Holding
Postadres: 133 bld Pereire
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75017
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TGI
Postadres: 179/191 avenue Joliot Curie
Plaats: Nanterre
Postcode: 92000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.justice.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019