Diensten - 193947-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Ebersberg: Elektriciteitsdiensten

2019/S 081-193947

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Pfarrkirchenstiftung St. Sebastian
Bahnhofstraße 7
Ebersberg
85560
Duitsland
Contactpersoon: Erzbischöfliches Ordinariat München – Abteilung 7.2.2 – Vergabestelle Bau
E-mail: vst@eomuc.de
NUTS-code: DE218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eomuc.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Religionsgemeinschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ebersberg St. Sebastian – Kiga, Krippe, Hort, Familienzentrum, Kreisbildungswerk – Elektroanlagenplanung, Anlagengruppe 4+5 LPH 1-9 §§ 53, 55 HOAI

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 109 760.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE218

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403403

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1111233/ 112625
Benaming:

Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4,5,6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta ImmoTecGmbH
DE 250 511 723
Bahnhofstr. 15
Geisenhausen
84144
Duitsland
NUTS-code: DE227
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019