Diensten - 193950-2019

25/04/2019    S81

Zweden-Norrköping: Software voor spraakherkenning

2019/S 081-193950

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
Nationaal identificatienummer: 222000-2527
Postadres: Slottgatan 118
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 602 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Magnus Böckert
E-mail: magnus.bockert@upphandlingscenter.se
Telefoon: +46 13-205493

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Referentienummer: UH-2018-315
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48314000 Software voor spraakherkenning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 201 900.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48314000 Software voor spraakherkenning
48000000 Software en informatiesystemen
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 012-024094

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Max Manus AB
Nationaal identificatienummer: 556800-2926
Postadres: Skeppet ärans väg 3
Plaats: V. Frölunda
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 426 71
Land: Zweden
E-mail: therese.jersenius@maxmanus.com
Telefoon: +46 733172175
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 201 900.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019