Diensten - 193955-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Sandbach: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193955

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Cheshire East Borough Council
Westfields, Middlewich Road
Sandbach
CW11 1HZ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Ann Cleary
Telefoon: +44 1270686595
E-mail: ann.cleary@cheshireeast.gov.uk
NUTS-code: UKD6

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cheshireeast.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.cheshireeast.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oracle E-business Suite (EBS) and Database Technical Support Services

Referentienummer: DN398624
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Direct award of oracle service contract including annual technical support services for Oracle E-business Suite (EBS) and database technical support for Cheshire East and Cheshire West and Chester BC.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 533 649.66 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD6
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a joint procurement by Cheshire East Borough Council on behalf of Cheshire East Borough Council and Cheshire West and Chester Borough Council pursuant to Article 32 of Directive 2014/24/EU for support of the Oracle EBS.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cost only / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

This is a joint procurement on behalf of Cheshire East Borough Council and Cheshire West and Chester Borough Council (the Councils) pursuant to Regulation 32(2) of the Public Contracts Regulations 2015 (the Regulations). Regulation 32(2)(b) of the regulations permit the use of the negotiated procedure without prior publication where the works, supplies or services can only be supplied by a particular economic operator:

— where competition is absent for technical reasons, or

— the protection of exclusive rights, including intellectual property rights where no reasonable alternative or substitute exists and the absence of competition is not as a result of the artificial narrowing down of the parameters of the procurement.

In 2016 the Councils undertook competitive dialogue procedure to procure a replacement for it’s Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) system, a delay in the go-live date of the replacement ERP system requires the Council to continue to use their Oracle ERP system for a further 12 months to enable financial year end and audit activities to be undertaken.

The Councils therefore require ongoing support and maintenance services from Oracle for a further 12 months. Due to ownership of intellectual property rights of the Oracle ERP system the support and maintenance services are not available from any other economic operators. Consequently Regulation 32(2)(b) the negotiated procedure without prior publication applies and may be used to enable the procurement of the support and maintenance services from oracle.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 810
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Oracle Corporation UK Ltd
1782505
Oracle Parkway, Thames Valley Park
Reading
RG6 1RA
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 533 649.66 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Royal Courts of Justice
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019