Diensten - 193956-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Friedberg: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 081-193956

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreis
Bismarckstraße 13
Friedberg
61169
Duitsland
Telefoon: +49 603190660
E-mail: ausschreibung.KS2019@wetteraukreis.de
Fax: +49 6031906651
NUTS-code: DE71E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.awb-wetterau.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entsorgung (Verwertung) Klärschlamm

Referentienummer: AWB-KS-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entsorgung (Verwertung + Transport) von Klärschlamm.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klärschlamm KA Bad Nauheim

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE71E
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Entsorgung (Verwertung) von Klärschlamm (Schlamm aus der Behandlung von kommunalem Abwassser ASN 190805).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klärschlamm KA Friedberg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE71E
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Entsorgung (Verwertung) von Klärschlamm (Schlamm aus der Behandlung von kommunalem Abwassser ASN 190805).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klärschlamm KA Niddau

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE71E
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Entsorgung (Verwertung) von Klärschlamm (Schlamm aus der Behandlung von kommunalem Abwassser ASN 190805).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klärschlamm KA Rendel (Schöneck)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE71E
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Entsorgung (Verwertung) von Klärschlamm (Schlamm aus der Behandlung von kommunalem Abwassser ASN 190805).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Die Entsorgungssicherheit der Kläranlage Rendel (Schöneck) muss sichergestellt werden, damit ist für den Auftraggeber der Tatbestand der hinreichenden Dringlichkeit nach § 15 (3) VgV gegeben.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136794
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Klärschlamm KA Bad Nauheim

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH
Kornstraße 18
Nettlingen
31185
Duitsland
Telefoon: +49 5123979555
E-mail: drygala@vornkahl.eu
NUTS-code: DE925
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Klärschlamm KA Friedberg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH
Kornstraße 18
Nettlingen
31185
Duitsland
Telefoon: +49 5123979555
E-mail: drygala@vornkahl.eu
NUTS-code: DE925
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Klärschlamm KA Niddau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH
Kornstraße 18
Nettlingen
31185
Duitsland
Telefoon: +49 5123979555
E-mail: drygala@vornkahl.eu
NUTS-code: DE925
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Klärschlamm KA Rendel (Schöneck)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH
Kornstraße 18
Nettlingen
31185
Duitsland
Telefoon: +49 5123979555
E-mail: drygala@vornkahl.eu
NUTS-code: DE925
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64295
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64295
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64295
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019