Diensten - 193958-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Gütersloh: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 081-193958

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Gütersloh
Berliner Straße 70
Gütersloh
33330
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle der Stadt Gütersloh
Telefoon: +49 5241822380
E-mail: ZentraleVergabestelle@guetersloh.de
Fax: +49 5241823539
NUTS-code: DEA42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.guetersloh.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.guetersloh.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hallenbadfahrten (Rahmenvertrag)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schülerbeförderung von 24 Gütersloher Schulen zu 2 Hallenbäder und zurück.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 505 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schülerbeförderung von 24 Gütersloher Schulen zu 2 Hallenbäder und zurück

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gütersloh

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schülerbeförderung von 24 Gütersloher Schulen zu 2 Hallenbäder und zurück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schülerbeförderung von der GS Isselhorst zum Hallenbad Steinhagen und zurück

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gütersloh/Steinhagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schülerbeförderung von der GS Isselhorst zum Hallenbad Steinhagen und zurück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-067446
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/40.3/014
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hallenbadfahrten (Rahmenvertrag)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stadtbus Gütersloh GmbH
Robert-Bosch-Str. 1
Gütersloh
33334
Duitsland
Telefoon: +49 5241820
Fax: +49 5241822877
NUTS-code: DEA42
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 470 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/40.3/014
Perceel nr.: 2
Benaming:

Hallenbadfahrten (Rahmenvertrag

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stadtbus Gütersloh GmbH
Robert-Bosch-Str. 1
Gütersloh
33334
Duitsland
Telefoon: +49 5241820
Fax: +49 5241822877
NUTS-code: DEA42
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Westfalen
Albrecht-Thaer-Straße 9
Münster
48147
Duitsland
Telefoon: +49 2514111691
E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Fax: +49 2514112165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Westfalen
Albrecht-Thaer-Straße 9
Münster
48147
Duitsland
Telefoon: +49 2514111691
E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Fax: +49 2514112165
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019