Diensten - 193959-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

2019/S 081-193959

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 49
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-355
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwo Bartkowski
E-mail: dzp@spsk2.pl
Tel.: +48 618691759

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spsk2.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pogwarancyjna obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Essenza A-Tim+Dot System wraz z stacją opisową

Numer referencyjny: DZP/04/2019
II.1.2)Główny kod CPV
50421000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pogwarancyjna obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Essenza A-Tim+Dot System wraz z stacją opisową

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 455 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
II.2.4)Opis zamówienia:

Pogwarancyjna obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Essenza A-Tim+Dot System wraz z stacją opisową.

Zakres obsługi serwisowej:

a) Przeglądy okresowe;

b) Kontrola jakości;

c) Zdalna diagnostyka;

d) Naprawy;

d) Modyfikacje;

e) Części zamienne (w tym cewki) i komponenty specjalne;

f) Pomoc aplikacyjna

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena jakościowa / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 014-028261
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Althea Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bielska 49
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 799 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 455 000.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019