Diensten - 193959-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Reparatie en onderhoud van medische uitrusting

2019/S 081-193959

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postadres: ul. Przybyszewskiego 49
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-355
Land: Polen
Contactpersoon: Iwo Bartkowski
E-mail: dzp@spsk2.pl
Telefoon: +48 618691759

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk2.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pogwarancyjna obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Essenza A-Tim+Dot System wraz z stacją opisową

Referentienummer: DZP/04/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 455 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028261

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Althea Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bielska 49
Plaats: Mikołów
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-190
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 799 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 455 000.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019