Diensten - 193960-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tilburg: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2019/S 081-193960

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
40480500
Fabriekstraat 34
Tilburg
5038 EN
Nederland
Contactpersoon: Andre van der Zanden
E-mail: inkoop@veiligheidsregiomwb.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.veiligheidsregiomwb.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten

Referentienummer: P18-039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accountantsdiensten omvat in hoofdlijnen de uitvoering van onderstaande werkzaamheden (niet-limitatief) uitgedrukt in drie primaire functies:

• een certificerende functie: gericht op het verstrekken van onafhankelijke verklaringen bij de jaarrekening voor het onderdeel getrouwheid en rechtmatigheid en bij (deel)verantwoordingen;

• de natuurlijke adviesfunctie: het proactief informeren en adviseren over vakinhoudelijke ontwikkelingen en thema’s die de bedrijfsvoering van aanbestedende dienst raken;

• de controlerende functie: met betrekking tot niet-financiële informatie, zoals de interim controle die is gericht op de administratieve organisatie en het interne controleproces.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL412

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accountantsdiensten omvat in hoofdlijnen de uitvoering van onderstaande werkzaamheden (niet-limitatief) uitgedrukt in drie primaire functies:

• een certificerende functie: gericht op het verstrekken van onafhankelijke verklaringen bij de jaarrekening voor het onderdeel getrouwheid en rechtmatigheid en bij (deel)verantwoordingen;

• de natuurlijke adviesfunctie: het proactief informeren en adviseren over vakinhoudelijke ontwikkelingen en thema’s die de bedrijfsvoering van aanbestedende dienst raken;

• de controlerende functie: met betrekking tot niet-financiële informatie, zoals de interim controle die is gericht op de administratieve organisatie en het interne controleproces.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever heeft daarna het recht de opdracht met 2x 2 boekjaren te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524015
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Accountantsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Publieke Sector Accountants B.V.
69411409
Jan Sluijtersstraat 21
Rotterdam
3059 VC
Nederland
E-mail: info@psa-ra.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.publiekesectoraccountants.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Breda
Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt.aanbestedingen@ifv.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019