Diensten - 193963-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 081-193963

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Danish Institute for Human Rights
34 48 14 90
Copenhagen
1403
Denemarken
E-mail: jape@humanrights.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.humanrights.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consultancy to prepare Background Material for a Capacity Building Programme on Environmental and Social Impact Assessment and Human Rights in Kenya

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Danish Institute for Human Rights (the Institute) is seeking 1 or 2 consultants to undertake a background analysis and prepare a proposal for a training for duty bearers on environmental and social impact assessments and human rights.

The institute is collaborating with the Kenya National Commission on Human Rights (KNCHR) under a new memorandum of understanding between the 2 organisations which includes areas of collaboration on business and human rights, and on sustainable development and human rights, and the links between these 2 areas of work.

In order to fulfill the role effectively, and in order for human rights to be effectively mainstreamed in EIA processes, key KNCHR staff will be provided with capacity building support on environment and human rights and support to the development of guidelines on how to ensure

That substantive and procedural rights are respected through the conduct of EIAs. See elaborate procurement documents.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Home-based, Kenya.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

-

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-055536
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Consultancy to prepare Background Material for a Capacity Building Programme on Environmental and Social Impact Assessment and Human Rights in Kenya

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AAI Kenya
Nairobi
Kenia of Kenya
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Copenhagen
Denemarken
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019