Diensten - 193964-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Verhuizingsdiensten

2019/S 081-193964

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
MBO Utrecht
161705716
Australielaan 23
Utrecht
3526 AB
Nederland
Contactpersoon: Henk Jansen
Telefoon: +31 302815140
E-mail: h.jansen@mboutrecht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mboutrecht.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare Europese Aanbesteding voor verwerving van Verhuisdiensten en de daartoe behorende services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98392000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Naast de weergave van de historische en toekomstige behoefte van MBO Utrecht aan Verhuisdiensten die u terug vindt in het Beschrijvend Document en de Bijlage(n), wenst MBO Utrecht een leverancier te contracteren die naast het leveren van de Verhuisdienst, gedurende de contractperiode de advisering en ondersteuning verzorgt aangaande alle verhuisactiviteiten die bij MBO Utrecht plaatsvinden. Dit met name omdat MBO Utrecht verwacht een aantal Projectverhuizingen te moeten uitvoeren in 2019 en 2020. De behoefte die wordt aanbesteed betreft dus ook activiteiten die behoren bij het bepalen hoe verhuiswerkzaamheden efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 EUR / Hoogste offerte: 500 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Beschrijvend Document

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectverhuizing 1 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ontzorgen / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Anticiperen / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Spoed Verhuis opdrachten / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijzonder Inventaris / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Klachten procedure / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Schades / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs vast periode / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Casus / Weging: 6
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De nieuw af te sluiten Raamcontract kent een looptijd van 4 jaar en 2 optionele verlengingsjaren (de 2 optionele jaren komen te vervallen)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-029051
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Openbare Europese Aanbesteding voor verwerving van Verhuisdiensten en de daartoe behorende services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PA van Rooyen Top Movers
33258213
Johan Enschedeweg 5
Uithoorn
1422 DR
Nederland
Telefoon: +31 297514000
E-mail: info@pavanrooyen.nl
Fax: +31 297514040
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.pavanrooyen.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Geen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Geen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Vrouwe Justitiaplein 1
Utrecht
3511 EX
Nederland
Telefoon: +31 883611774
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Fax: +31 2233849

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019