Diensten - 193965-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Vervoer per veerboot

2019/S 081-193965

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
N/A
23 Kildare Street
Dublin
2
Ierland
Contactpersoon: Joe O Flatharta
Telefoon: +353 91503721
E-mail: joe.oflatharta@ahg.gov.ie
NUTS-code: IE061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chg.gov.ie/

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1968

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFT for a Heavy Cargo Service for Islands in West Cork

Referentienummer: OF/L19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Economic operators are invited to tender for the provision of a heavy cargo service, which attracts a subsidy, in respect of the West Cork Islands of Cléire, Sherkin, Long and Heir, County Cork, Ireland. The cargo service is an important lifeline for the islands.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE053
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

West Cork inhabited Islands.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Economic operators are invited to tender for the provision of a heavy cargo service, which attracts a subsidy, in respect of the West Cork Islands of Cléire, Sherkin, Long and Heir, County Cork, Ireland. The cargo service is an important lifeline for the islands.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ports / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Vessels / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: manpower plan / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer Service / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Operation / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: Risk Management / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Security / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Emergency Response / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Environmental Plan / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and Safety / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Mobilisation Plan / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Irish Language / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Financial Viability / Weging: 50
Prijs - Weging: 300
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 030-065308
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

RFT for a Heavy Cargo Service for Islands in West Cork

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carberry Isle Ferries Ltd
8269008N
The Cove
Baltimore, County Cork
Ierland
Telefoon: +35 32820218
Fax: +35 32820652
NUTS-code: IE053
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Laagste offerte: 420 000.00 EUR / Hoogste offerte: 590 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Ireland
Dublin
Dublin
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Refer to RFT.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019