Diensten - 193968-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Złotoryja: Bosbouwdiensten

2019/S 081-193968

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja
ul. Staszica 18
Złotoryja
59-500
Polen
Contactpersoon: Elżbieta Dudek
Telefoon: +48 768788307
E-mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 768788308
NUTS-code: PL51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zlotoryja.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP Nadleśnictwo Złotoryja
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2019

Referentienummer: ZB. 270.2.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych oraz usługi gospodarki łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2019. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 732 831.83 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Chojnów, obejmującym leśnictwa: Michałów, Rokitki, Modła, Biskupin,Okmiany, Olszanica

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, obręb Chojnów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych, do wykonania na terenie obrębu Chojnów w roku 2019. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.A do SIWZ.

Strefy trudności i odległości zrywki zawiera załącznik 3.2.A do SIWZ.

Układ sortymentowy pozyskania drewna zawiera załącznik nr 3.3.A do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wilków, Jerzmanice, Proboszczów,Nowy Kościół, Rzeszówek, Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, obręb Świerzawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych, do wykonania na terenie obrębu Świerzawa w roku 2019. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.B do SIWZ.

Strefy trudności i odległości zrywki zawiera załącznik 3.2.B do SIWZ.

Układ sortymentowy pozyskania drewna zawiera załącznik nr 3.3.B do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obsługa punktu alarmowo-dyspozycyjnego w biurze Nadleśnictwa oraz obsługa wież przeciwpożarowych w Okmianach i Rakowie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, punkt PAD w Złotoryi, wieże w Okmianach i Rakowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej w roku 2019. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.C do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gospodarka łowiecka

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231000
77100000
77600000
55300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, OHZ Michałów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące usługi łowieckie w roku 2019. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.D do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.3.2020 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-014443
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Chojnów, obejmującym leśnictwa: Michałów, Rokitki, Modła, Biskupin,Okmiany, Olszanica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Zbigniew Tupaj
Nowa Wieś Grodziska 2c
Pielgrzymka
59-524
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AKOR Usługi Leśne Lucyna Wilas
Osła 101
Gromadka
59-706
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych,,Jaśmin" Jan Wiśniewski
Stary Łom39
Chojnów
59-225
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 735 136.72 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 690 440.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

l-ctwo Biskupin - 50 % zrywka, l-ctwo Olszanica - 30 % pozyskanie, 60 % zrywka, 60 % zagospodarowanie, l-ctwo Modła - 20 % pozyskanie i zrywka, l-ctwo Rokitki - 30 % pozyskanie i zrywka

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wilków, Jerzmanice, Proboszczów,Nowy Kościół, Rzeszówek, Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych DREWMAX Rafała Dymański
Rzeszówek 43A
Świerzawa
59-540
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych i Transportowych Tomasz Słoński
Rokitnica 2
Złotoryja
59-500
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KORNIK Adam Szymczyk
Proboszczów 126
Pielgrzymka
59-524
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Lesnych i Tartacznych,,Sikorski-Drew" Tomasz Sikorski
Chrobrego 255
Wojcieszów
59-550
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakłąd Usług Leśnych Krzysztof Ziembowski
Rząśnik 104
Świerzawa
59-540
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakłd Usług Leśnych Krystyna Zembol
Podgórki 108
Wojcieszów
59-550
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usługowy Roman Domański
Janochów 12B
Świerzawa
59-540
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PPHU GRAB Jolanta Gancarz
Gozdno 17
Świerzawa
59-540
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Marek Szlęzak
Dobków 99
Świerzawa
59-540
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 965 097.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 296 450.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

l-ctwo Nowy Kościół - 100 % pozyskanie, l-ctwo Podgórki - 25 % zrywka i zagospodarowanie, l-ctwo Rzeszówek - 40 % zagospodarowanie, l-ctwo Wilków - 30 % pozyskanie, l-ctwo Lubiechowa - 20 % pozyskanie, 50 % zrywka, zagospodarowanie lasu,

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Obsługa punktu alarmowo-dyspozycyjnego w biurze Nadleśnictwa oraz obsługa wież przeciwpożarowych w Okmianach i Rakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Gospodarka łowiecka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Profess Invest Joanna Tarasewicz - Szczerba
ul. Bratkowa 5
Legnica
59-220
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 826 405.66 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 313 675.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonym wraz z upływem terminu składania ofert.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ) - ciąg dalszy z pkt. III.1.1 ogłoszenia:

a)oświadczenia wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15, 22 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (opisane w pkt. 7.1 lit. k-n SIWZ) - zał. nr 9 do SIWZ).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)o których mowa w pkt III.1.1) lit.b,c,d ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2)o których mowa w pkt III.1.1) lit.e ogłoszenia, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 5 ppkt 1) lit. (a) oraz w pkt 5 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 5. ppkt 1) lit. (b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt.6 stosuje się odpowiednio.

8. Wszystkie pozostałe informacje dot. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - szczegółowo opisano w rozdziale 7 SIWZ.

9.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia - opisano w pkt. 3.5 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019