Diensten - 193970-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Loonadministratiediensten

2019/S 081-193970

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Foreign Affairs
Wilhelmina van Pruisenweg 52
Den Haag
2595 AN
Nederland
Contactpersoon: Tony Kersbergen
Telefoon: +31 615359720
E-mail: Tony.Kersbergen@rijksoverheid.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen/ubr-his

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65299

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Payroll (Management) Services

Referentienummer: 201800266.038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79211110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The nature of the contract is the delivery of payroll (management) services to the Contracting Authority. These services are based on the Legal status regulations for local staff (Rrlok 2005), locally oriented regulations (PUW) and local labour codes (local labour laws and regulations) in the respective countries of the missions. The contract will be divided into 4 lots (see 1.4 for further information).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Africa Payroll (Management) Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The nature of the contract is the delivery of payroll (management) services in Africa to the Contracting Authority. These services are based on the legal status regulations for local staff (Rrlok 2005), locally oriented regulations (PUW) and local labour codes (local labour laws and regulations) in the respective countries of the missions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial start at 1.1.2019 for a period of 48 months and the possibility for renewal of 4 successive periods of 12 months each.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In relation to II.2.3) the services will be delivered in Africa (and/or at HQ of selected company).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Asia and the Middle East

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The nature of the contract is the delivery of payroll (management) services in Asia and the Middle East to the Contracting Authority. These services are based on the Legal status regulations for local staff (Rrlok 2005), locally oriented oriented regulations (PUW) and local labour codes (local labour laws and regulations) in the respective countries of the missions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial start at 1.1.2019 for a period of 48 months and the possibility for renewal of 4 successive periods of 12 months each.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In relation to II.2.3 the services will be delivered in Asia and the Middle East (and/or at HQ of selected company).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Western Europe, Central and South America

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The nature of the contract is the delivery of payroll (management) services in Western Europe, Central and and South America to the Contracting Authority. These services are based on the Legal status regulations for local staff (Rrlok 2005), locally oriented oriented regulations (PUW) and local labour codes (local labour laws and regulations) in the respective countries of the missions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial start at 1.1.2019 for a period of 48 months and the possibility for renewal of 4 successive periods of 12 months each.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In relation to II.2.3 the services will be delivered in Western Europe, Central and South America (and/or at HQ of selected company).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: United States of America and Canada

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The nature of the contract is the delivery of payroll (management) services in the United States of America and Canada to the Contracting Authority. These services are based on the Legal status regulations for local staff (Rrlok 2005), locally oriented oriented regulations (PUW) and local labour codes (local labour laws and regulations) in the respective countries of the missions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial start at 1.1.2019 for a period of 48 months and the possibility for renewal of 4 successive periods of 12 months each.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In relation to II.2.3 the services will be delivered in the United States of America and Canada (and/or at HQ of selected company).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-394937
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: Africa Payroll (management) services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Axiomatic
Axiomatic
82 Grayston Drive, Sandton
Johannesburg
1685
Zuid-Afrika
Telefoon: +278 29389228
E-mail: william@axiomatic.co.za
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Asia and the Middle East

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TMF Group
CCI 34210962
Herikerbergweg 238
Amsterdam
Nederland
E-mail: lennart.bottenberg@tmf-group.com
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Western Europe, Central and South America

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TMF Group
CCI 34210962
Herikerbergweg 238
Amsterdam
Nederland
E-mail: lennart.bottenberg@tmf-group.com
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Lot 4: United States of America and Canada

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TMF Group
CCI 34210962
Herikerbergweg 238
Amsterdam
Nederland
E-mail: lennart.bottenberg@tmf-group.com
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Because of commercial aspects the value of the contracts is set at 1 EUR.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Court of The Hague
Prins Clauslaan 60
The Hague
2595 AJ
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The suspensive period for this contract award procedure is twenty (20) calendar days.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019