Diensten - 193974-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-München: Diensten voor het verwijderen van wapens en munitie

2019/S 081-193974

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
Odeonsplatz 3
München
80539
Duitsland
Contactpersoon: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration Sachgebiet D4
Telefoon: +49 892192-2869
E-mail: albert.halbleib@stmi.bayern.de
Fax: +49 892192-12869
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.innenministerium.bayern.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kampfmittelräumung auf Ehem. Sprengplatz Mühldorfer Hart

Referentienummer: 2018-189972
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90523100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

–Vollflächige Sondierung mit punktuell bodeneingreifender Kampfmittelräumung,

–Kampfmittelräumung durch Bodenabtrag und Separation unter Beachtung bodenschutzrechtlicher Auflagen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 387 620.00 EUR / Hoogste offerte: 6 021 564.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21G
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mühldorf am Inn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe II.1.4).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllung der technischen Anforderungen / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-564704
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BY-MÜHL/01/2019
Benaming:

Kampfmittelräumung auf Ehem. Sprengplatz Mühldorfer Hart.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GFKB- Gesellschaft für Kampfmittelbeseitigung mbH
Mitteltrift 1
Pinnow
19065
Duitsland
NUTS-code: DE804
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 387 620.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019