Diensten - 193975-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Thurso: Dosimetriesysteem

2019/S 081-193975

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dounreay Site Restoration Ltd
SC307493
Dounreay, Building D2003
Thurso, Caithness
KW14 7TZ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mike Wade
Telefoon: +44 1847803366
E-mail: mike.wade@dounreay.com
Fax: +44 1847802521
NUTS-code: UKM61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dounreay.com

Adres van het kopersprofiel: https://sharedsystems.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/9689

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Decommissioning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Internal and Criticality Accident Dosimetry Service

Referentienummer: TR/18/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38547000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract award for provision of internal and critical accident dosimetry services to support decommissioning activities on the Dounreay Decommissioning Site in Caithness.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 57 200 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38527200
38527300
38547000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dounreay, Thurso, Caithness, KW14 7TZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of a dosimetry services to support decommissioning activities on the Dounreay Decommissioning Site in Caithness.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524013
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Provision of Internal and Criticality Accident Dosimetry Service

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nuvia Ltd
Warrington
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKD61
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 720 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dounreay Site Restoration Ltd
Dounreay
Thurso
KW14 7TZ
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://dounreay.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019