Diensten - 193980-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Charleroi: Dienstverlening door incassobureaus

2019/S 081-193980

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL
ISPPC
Boulevard Zoé Drion 1
Charleroi
6000
België
Telefoon: +32 71920121
E-mail: avisdemarche@chu-charleroi.be
NUTS-code: BE322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chu-charleroi.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Recouvrement créances ISPPC SCRL

Referentienummer: 2018-1995
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79940000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 396 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL, boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet le recouvrement des créances dues à l'ISPPC SCRL.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technologie — Informatique — Reporting / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Coût / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 177-401528
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-1995
Benaming:

Recouvrement créances ISPPC SCRL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Venturis SA
Avenue Pasteur 4
Wavre
1300
België
Telefoon: +32 26534422
E-mail: colincobbaert@venturis.be
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d’État – section administration
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recours en référé devant un juge judiciaire ou en extrême urgence devant le Conseil d'État: 15 jours à dater du lendemain de la notification (incluant les motivations).

Recours en annulation au Conseil d'État selon la procédure de droit commun: 60 jours à dater du lendemain de la notification (incluant les motivations).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019