Diensten - 193983-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Duitsland-Mainz: Netwerksoftware

2019/S 081-193983

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landesbetrieb Daten und Information
Valenciaplatz 6
Mainz
55118
Duitsland
Telefoon: +49 6131 / 605-0
E-mail: ausschreibungen@ldi.rlp.de
Fax: +49 6131 / 605-146
NUTS-code: DEB

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ldi.rlp.de/

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik für das Land Rheinland-Pfalz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-160743

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Frequentis AG
Innovationsstraße 1
Wien
1100
Oostenrijk
NUTS-code: AT13

Internetadres: https://www.frequentis.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019