Diensten - 193987-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 081-193987

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Archipel Habitat OPH de Rennes Métropole
3 place de la Communauté, CS 40805
Rennes
35208
Frankrijk
Telefoon: +33 299222600
E-mail: contact@archipel-habitat.fr
Fax: +33 299928870
NUTS-code: FRH03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.archipel-habitat.fr

Adres van het kopersprofiel: www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des réseaux d’assainissements sur le patrimoine du territoire sud d’Archipel Habitat. Relance du lot no 3

Referentienummer: 18-053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretien préventif et curatif des équipements réseaux d’eaux usées (Eaux usées, Eaux vannes, hydrocarbures, siphon, et bouche siphoïdes);

Entretien curatif des réseaux d’eaux pluviales;

Réparations ponctuelles de réseaux.

Cette attribution concerne le lot no 3, relancé en 1re consultation: patrimoine rattaché au territoire de Rennes Sud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 121 871.62 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de Rennes Sud (d’Est en Ouest, du quartier de Cleunay au quartier de la Poterie incluant Chantepie et Saint-Jacques-de-la-Lande.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien des réseaux d’eaux usées et pluviales hors réseaux hydrocarbures, fosses toutes eaux et fosses de relevage.

Quantitatif:

— 25 976 m linéaires de colonnes verticales,

— 8 697 m linéaires de parties horizontales,

— 168 siphons,

— 264 bouches siphoïdes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il est demandé la certification CATEC ou formation équivalente concernant les interventions en zone confinée.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-558664
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-011
Perceel nr.: 3
Benaming:

Entretien des réseaux d’assainissements sur le patrimoine du territoire sud d’Archipel Habitat. Relance du lot no 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suez RV Osis Ouest
Saint-Jacques-de-la-Lande
35136
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121 871.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché comprend une partie à bons de commande et une partie forfaitaire:

Montant estimatif des bons de commande = 50 000,00 EUR HT; montant forfaitaire = 121 871,62 EUR HT.

Les marchés sont consultables au siège d’Archipel Habitat, de 8:30 à 17:00 du lundi au vendredi dans le respect des secrets protégés par la loi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
3 contour de La Motte
Rennes
35000
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif
3 contour de La Motte
Rennes
35000
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019