Diensten - 193990-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Créteil: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 081-193990

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grand Paris sud est avenir
14 rue le Corbusier
Créteil Cedex
94046
Frankrijk
E-mail: commande.publique@gpsea.fr
NUTS-code: FR107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sudestavenir.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concours relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle culturel à Chennevières-sur-Marne

Referentienummer: MOE Pole Culturel Chenevières
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2019
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Frans