Diensten - 193992-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Dordrecht: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 081-193992

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Dordrecht
111720547
Spuiboulevard 300
Dordrecht
3311 GR
Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)
Telefoon: +31 205304000
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dordrecht.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9bbd319f466e2dfc0ad3ef378d24fbee
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
Dordrecht
Nederland
Contactpersoon: Digitaal via TenderNed
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9bbd319f466e2dfc0ad3ef378d24fbee
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed
Dordrecht
Nederland
Contactpersoon: Digitaal via TenderNed
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht

Referentienummer: 170206GDD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71400000
79932000
71420000
71410000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20 000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.

De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.

De prijsvraag start met een informatiebijeenkomst op maandag 6.5.2019 van 10:30 - 13:00 uur in het vm. Belastingkantoor, 7e verdieping, Spuiboulevard 220, Dordrecht.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, die zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 4
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Criterium: Integrale totaalbeoordeling

Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:

De uitschrijver stelt een tegemoetkoming in de kosten van EUR 50 000 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking aan elk van de maximaal 4 deelnemers aan de tweede ronde.

IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100 - 125
Rotterdam
Nederland
Telefoon: +31 883626000
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019