Diensten - 193996-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 081-193996

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154940)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Universiteit Gent
0248.015.142_20859
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Gent
9000
België
E-mail: aankoopbeleid@ugent.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337828

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Profileringscampagnes

Referentienummer: Universiteit Gent-19MMO002-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie opdrachtdocumenten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154940

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

UEA werd toegevoegd.