Diensten - 193997-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Galabovo: Vervoer te water

2019/S 081-193997

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 076-180904)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Obshtina Galabovo
000817696
bul. „Republika“ No. 48
Galabovo
6280
Bulgarije
Contactpersoon: Veselin Petrov — glaven ekspert „Planirane i evrointegratsiya“
Telefoon: +359 41868901
E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com
Fax: +359 41864194
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://galabovo.org/

Adres van het kopersprofiel: http://galabovo.org/porychki/1004

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на корабен агент, обслужващ кораби в „Пристанище Бургас“ ЕАД и осъществяващ посреднически услуги с митническите и други държавни органи във връзка с превоз на товари с морски транспорт

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Корабно агентство и осъществяване на посреднически услуги с митническите и други държавни органи, както и с пристанищните власти във връзка с превоз на товари с морски транспорт, както и разтоварване и натоварване на товари и спедиционни услуги за 300 000 тона товар.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180904

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 21/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: