Diensten - 193998-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Installatie van communicatie-uitrusting

2019/S 081-193998

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 071-167974)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
70000310
Lubja tn 4
Tallinn
10115
Estland
Contactpersoon: Katrina Kõivsaar
Telefoon: +372 6636313
E-mail: katrina.koivsaar@rik.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rik.ee/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Videokonverentsi kesklahenduse soetamine

Referentienummer: 206401
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Riigihange korraldatakse eesmärgiga sõlmida hankeleping ühe eduka pakkujaga videokonverentsi kesklahenduse soetamiseks. Lahenduse all peetakse silmas keskset kõnede halduskeskkonda, kus toimub kõnedeks vajalike virtuaalruumide loomine, eelseadistamine ja läbi mille kõned toimuvad. Lahendus soetatakse koos paigalduse ja täielikku tööle seadistamisega. Komplekslahendus koosneb lahendusest, litsentsidest, lahenduse paigaldamisest, seadistamisest ja garantiist.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-167974

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kvaliteedikriteerium
In plaats van:
Te lezen:

Kirjeldus: Videokonverentsi kesklahenduses sisalduvate üheaegsete osalejalitsentside kogus - Osakaal: 5 %

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hind
In plaats van:

Kirjeldus: Videokonverentsi kesklahenduse soetamise maksumus - Osakaal: 100 %

Te lezen:

Kirjeldus: Videokonverentsi kesklahenduse soetamise maksumus - Osakaal: 95 %

VII.2)Overige nadere inlichtingen: