Diensten - 193999-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 081-193999

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 070-165327)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
10788733
Lelle tn 24
Tallinn
11318
Estland
Contactpersoon: Alo Pikk
Telefoon: +372 6063453
E-mail: alo.pikk@rkas.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rkas.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Valga Riigimaja, Kesk tn 12 rekonstrueerimise projekteerimine

Referentienummer: 207707
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine kaasaegsete tehnosüsteemide ja ruumiprogrammi saamiseks vastavalt üürnike vajadustele

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165327

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

2.5.2019 12:00

Te lezen:

9.5.2019 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

2.5.2019 12:00

Te lezen:

9.5.2019 12:00

Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lühikirjeldus:
In plaats van:

Hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine kaasaegsete tehnosüsteemide ja ruumiprogrammi saamiseks vastavalt üürnike vajadustele

Te lezen:

Hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine kaasaegsete tehnosüsteemide ja ruumiprogrammi saamiseks vastavalt üürnike vajadustele

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

2.5.2019 12:00

Te lezen:

9.5.2019 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: