Diensten - 194000-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Estland-Tallinn: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-194000

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 057-131584)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Tallinna Kommunaalamet
75014913
Mündi tn 2
Tallinn
15197
Estland
Contactpersoon: Hannes Vaga
Telefoon: +372 6457169
E-mail: hannes.vaga@tallinnlv.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tallinn.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp põhiprojekti koostamine

Referentienummer: 206782
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hanke eesmärgiks on Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etappi põhiprojekti koostamine

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 057-131584

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
In plaats van:

2

Te lezen:

1

Afdelingsnummer: II.2.13
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga
In plaats van:

Ei

Te lezen:

Jah

Afdelingsnummer: II.2.13
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Projekti number või viide
In plaats van:
Te lezen:

„Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp“, projekti nr 2014-2020.6.03.18-0152.

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hind
In plaats van:
Te lezen:

Kirjeldus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp põhiprojekti koostamine - Osakaal: 100 %

VII.2)Overige nadere inlichtingen: