Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 194001-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 081-194001

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-151708)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009445
Postadres: Teaduspargi tn 8
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 12618
Land: Estland
Contactpersoon: Meelis Männiste
E-mail: meelis.manniste@kemit.ee
Telefoon: +372 6265010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kemit.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Referentienummer: 207244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151708

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

2.5.2019 10:00

Te lezen:

10.5.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

2.5.2019 10:00

Te lezen:

10.5.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

2.5.2019 10:00

Te lezen:

10.5.2019 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: