Diensten - 194003-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Schoonmaken van scholen

2019/S 081-194003

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 063-146658)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
291805303
Pieter Calandlaan 182
Amsterdam
1068 NT
Nederland
Contactpersoon: Caroline Diepenbroek
E-mail: inkoop@sovop.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.progresso.amsterdam

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaak en Glasbewassing

Referentienummer: SOVOP-03SMO-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door middel van deze aanbesteding wil Opdrachtgever de 2 locaties te Amsterdam schoon laten maken volgens de wensen en eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

De uiteindelijke doelstelling is dat de schoonmaak kwalitatief goed en tegen acceptabele kosten, waarbij de volgende zaken zijn geborgd:

• de kwaliteit;

• de marktconformiteit;

• tevredenheid van de gebouwgebruikers;

• eenduidige en heldere werkwijze/ afspraken;

• de beheersbaarheid;

• een goede aansturing en borging van het personeel.

Het resultaat van de aanbesteding is het contracteren van 1 dienstverlener voor zowel schoonmaak als glasbewassing tezamen voor beide locaties. Met deze dienstverlener wordt een raamovereenkomst aangegaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-146658

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Kwaliteitscriterium - Naam: Ureninzet

Kwaliteitscriterium - Weging: 15

Prijs - Weging: 55

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak

Kwaliteitscriterium - Weging: 40

Kwaliteitscriterium - Naam: Ureninzet

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Prijs - Weging: 40

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nav een vraag een de NvI zijn de scores van de gunningscriteria aangepast.