Diensten - 194004-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Nederland-Utrecht: Netwerkcomponenten

2019/S 081-194004

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 079-189966)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SURFmarket B.V.
Moreelsepark 48
Utrecht
3511 EP
Nederland
Contactpersoon: Arthur Verkaik
Telefoon: +31 887873000
E-mail: aanbesteden@surfmarket.nl
NUTS-code: NL310

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.surf.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SURF Netwerkcomponenten 2020-2025

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en implementatie van netwerkcomponenten met gerelateerde dienstverlening

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189966

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op:
In plaats van:

Het hierboven vermelde adres

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het aangepaste adres (zie ook afdelingsnummer I.3):

https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=DD9979A8-A818-3F5C-EFE6FFA7034AB937