Diensten - 194005-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Menen: Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

2019/S 081-194005

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-155019)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW Menen
Nationaal identificatienummer: OCMW
Postadres: Noorderlaan 1/A000
Plaats: Menen
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8930
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Vanysacker
E-mail: ocmw_economaat@menen.be
Telefoon: +32 56527160
Fax: +32 56527109

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ocmwmenen.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor Stad Menen, OCMW Menen, AGB Woonbedrijf en VZW CC De Steiger

Referentienummer: 2019/162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van verzekeringscontracten voor het Stadsbestuur, AGB Woonbedrijf Menen, CC De Steiger en het OCMW Menen in overeenstemming met de hierna opgenomen bepalingen en voorwaarden.

De verzekeraar wordt erop gewezen dat de voorwaarden vermeld in dit bestek, steeds voorrang hebben op zijn algemene voorwaarden of op de voorwaarden vermeld in de polis.

Specifieke bepalingen van het bestek zullen derhalve moeten opgenomen worden in de polissen die naderhand zullen opgesteld worden.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1: Materiële schade Stad, AGB Woonbedrijf, CC De Steiger

Perceel 2: Materiële schade OCMW

Perceel 3: Alle risico’s elektronica en informatica

Perceel 4: Motorvoertuigen stad, OCMW, AGB Woonbedrijf, CC De Steiger

Perceel 5: Arbeidsongevallen Stad, AGB Woonbedrijf

Perceel 6: Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en licham...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-155019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er is een tegenstrijdigheid opgemerkt tussen de offerte-meetstaat en het bestek.

Bijlage B offerte-meetstaat blijkt niet correct te zijn.

De offerte-meetstaat is aangepast - perceel 1: materiële schade stad Menen, AGB Woonbedrijf, CC De Steiger - post 68 en 69.

In de 3P-cloud is de correcte bijlage B toegevoegd op 23.4.2019.