Diensten - 194006-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 081-194006

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 064-149190)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Karel de Grote Hogeschool VZW
0458.402.105_22766
Brusselstraat 45
Antwerpen
2018
België
E-mail: aankoop@kdg.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337152

I.1)Naam en adressen
Meir Corner nv
BE0676725646
Steenweg op Leuven 1188
Sint-Lambrechts-Voluwe
1200
België
E-mail: aankoop@kdg.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kdg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337152

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerpopdracht voor de realisatie van een gebouw met een gemengd programma van retail en hogeschool

Referentienummer: Karel de Grote-Hogeschool VZW-GEB_2019_003-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overheidsopdracht betreft een opdracht voor diensten ter uitvoering van een ontwerpopdracht voor de realisatie van een gebouw met een gemengd programma van retail- en hogeschoolactiviteiten te 2000 Antwerpen, Meir 127. De opdracht behelst o.a. de volgende prestaties, zoals nader omschreven in het bestek: opstellen schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, aanvraagdossier omgevingsvergunning, aanbestedingsdossier voor een overheidsopdracht van aannemingswerken, en controle op de uitvoering van de aannemingswerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149190

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aangepast bestekdocument en bijlage 7 architectuurovereenkomst