Diensten - 194007-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 081-194007

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 149-342542)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
„Metropoliten“ EAD
000632256
ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. I. Ilieva, inzh. Kr. Georgieva
Telefoon: +359 29212722 / 29212034
E-mail: tenders@metropolitan.bg
Fax: +359 29877892
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.metropolitan.bg

Adres van het kopersprofiel: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-treta-metroliniya-ms-3-5-i-ms-3-2/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изготвяне на идеен проект за трета метролиния в участъка между МС III-5 и МС III-2 — частична актуализация

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 149-342542

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Дата на сключване на договора
In plaats van:
Datum: 27/06/2018
Te lezen:
Datum: 27/07/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen: