Diensten - 194011-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-194011

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 038-086003)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Izabela Miczyńska
Telefoon: +48 713378842
E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Fax: +48 713285048
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji

Referentienummer: WR.ROZ.281.7.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji zezwalających na realizację projektu. Zadanie składa się z dwóch części:

Część I - prace przedprojektowe, projektowe i towarzyszące,

Część II - nadzór autorski.

Łączna wartość zamówienia (razem z zamówieniami, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp): 15 832 800,00 netto

Wartość zamówienia podstawowego: 13 194 000,00 netto

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 „Pzp”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-086003

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: