Diensten - 194012-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Recruteringsdiensten

2019/S 081-194012

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 061-141571)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polen
Contactpersoon: Monika Standerska
Telefoon: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sum.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.sum.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wybór podmiotu pozyskującego studentów na studia prowadzone w języku angielskim oraz prowadzenie działań pozaedukacyjnych na rzecz rekrutowanych studentów w trakcie całego okresu ich studiów

Referentienummer: RZP/PN/33/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wybór podmiotu pozyskującego studentów na studia prowadzone w języku angielskim oraz prowadzenie działań pozaedukacyjnych na rzecz rekrutowanych studentów w trakcie całego okresu ich studiów.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 pakietów:

Pakiet nr 1: Pozyskanie studentów z terenu Izraela, Skandynawii, Hiszpanii (maksymalnie 120 osób przez okres trwania umowy)

Pakiet nr 2: Pozyskanie studentów z terenu Afryki (maksymalnie 80 osób przez okres trwania umowy)

Pakiet nr 3: Pozyskanie studentów z terenu Azji Południowo-Wschodniej w tym Indie (maksymalnie 90 osób przez okres trwania umowy)

Pakiet nr 4: Pozyskanie studentów z terenu Półwyspu Arabskiego, Turcji, Iranu (maksymalnie 80 osób przez okres trwania umowy)

Pakiet nr 5: Pozyskanie studentów z terenu krajów Europy Zachodniej (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, Portugalia, Austria), (maksymalnie 80 osób przez okres trwania umowy)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-141571

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: