Diensten - 194016-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 081-194016

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154477)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polen
Contactpersoon: Iwona Woźnica
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa wykonania naprawy cystern dystrybutorów paliwowych oraz cystern przyczep paliwowych.

Referentienummer: U/57/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania naprawy cystern dystrybutorów paliwowych oraz cystern przyczep paliwowych z podziałem na 17 części (zadań).

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadań 5-17.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w dniu podpisania umowy.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154477

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
In plaats van:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie tego warunku aby Wykonawca:

1. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do naprawy: (w zakresie zadań 1-7 oraz zadań 12-17)

a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych

b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego

2. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do wytwarzania i naprawy: (w zakresie zadań 8-11)

a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych

b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego

3. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do wytwarzania, naprawy i modernizacji zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych (w zakresie zadania 11)

Te lezen:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie tego warunku aby Wykonawca:

1. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do naprawy: (w zakresie zadań 1-7 oraz zadań 12-17)

a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych

b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego

d) zbiorników stałych

2. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do wytwarzania i naprawy: (w zakresie zadań 8-11)

a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych

b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego

3. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do wytwarzania, naprawy i modernizacji zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych (w zakresie zadania 11)

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Te lezen:
Datum: 12/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: