Diensten - 194022-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Jyväskylä: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 081-194022

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-151916)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jyväskylän kaupunki
0174666-4
Vapaudenkatu 32, PL 193
Jyväskylä
40101
Finland
Contactpersoon: Toni Tamminiemi
Telefoon: +358 142660000
E-mail: toni.tamminiemi@jyvaskyla.fi
NUTS-code: FI193

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jyvaskyla.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oppilaskuljetukset takseilla ja pienoislinja-autoilla

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut pyytää tarjoustanne kunnan alueella takseilla/pienoislinja-autoilla (sopimusliikenteenä) ajettavista oppilaskuljetuksista lukuvuosina 2019–2022. Varsinainen sopimuskausi on kolme (3) vuotta, jonka lisäksi tilaajalla on mahdollisuus hyödyntää optiot yksi (1) + yksi (1) vuosille 2022–2023 ja/tai 2023–2024. Optioiden käytöstä päätetään vuosittain erikseen.

Huom.! Jos tarjous jätetään yhteenliittymänä tai tarjoaja käyttää alihankintaa, tulee kaikkien yhteenliittymään osallistuvien sekä käytettävien alihankkijoiden täyttää ESPD-lomake sähköisesti. Muutoin tarjousta ei voi jättää. Täyttämiseen tulee varata aikaa.

Lisätietoja ESPD-lomakkeen täyttämiseen: Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Veli Puttonen, puh. +358 500646793 tai sähköpostitse veli.puttonen@yrittajat.fi

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151916

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjattu osan 1 (Huhtasuon alueen koulut) sopimuksen alkamispäivä. Poistettu osan 2 (Kantakaupunki) virhelliset kriteerit Koululaispaikkamäärä ja pyörätuolipaikkojen määrä.