Diensten - 194027-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Telecommunicatiediensten

2019/S 081-194027

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 063-146603)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
701-007-37-77
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polen
Contactpersoon: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ncbr.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej.

Referentienummer: 9/19/PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-146603

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wnioskówo dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Otwarcie ofert w sali nr 108