Diensten - 194035-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Knurów: Usługi gospodarki odpadami

2019/S 081-194035

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 066-154499)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Knurów
Adres pocztowy: ul. dr. Floriana Ogana 5
Miejscowość: Knurów
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kornelia Loch
E-mail: zp@knurow.pl
Tel.: +48 323392308 / 3233392292
Faks: +48 323392292 / 324419744 / 322351521

Adresy internetowe:

Główny adres: www.knurow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Numer referencyjny: ZP.271.2.18.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Knurów.

2. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy oraz jego załącznikach, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-154499

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/07/2019
Powinno być:
Data: 07/07/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: