Diensten - 194036-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Systeem- en ondersteuningsdiensten

2019/S 081-194036

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-134062)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: Magdalena Kowalewska
Telefoon: +48 222502883
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coi.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco

Referentienummer: COI-ZAK.262.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usługi wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco, szczegółowo opisanej w Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134062

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: