Diensten - 194040-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Uitvoeren van financiële audit

2019/S 081-194040

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 062-144207)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Polen
Contactpersoon: Joanna Molasy
Telefoon: +48 221852359
E-mail: DKRZ-WPO2@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://e-zamowienia.nbp.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych NBP

Referentienummer: SEZ/DKRZ-WPO2-JM-241-0019/DRF/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych NBP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-144207

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: