Diensten - 194041-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Savonlinna: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis

2019/S 081-194041

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 064-149437)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
0953727-7
Puistokatu 13
Savonlinna
57100
Finland
Contactpersoon: Virve Silvennoinen
Telefoon: +358 444174985
E-mail: virve.silvennoinen@savonlinna.fi
NUTS-code: FI1D1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sao.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy, kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70330000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelut (käsittää ylläpito- ja perussiivouksen) 1.7.2019 alkaen. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149437

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lyhyt kuvaus
In plaats van:

Hankinnan kohteena Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelut (käsittää ylläpito- ja perussiivouksen) 1.7.2019 alkaen. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Te lezen:

Hankinnan kohteena Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelut (käsittää ylläpito- ja perussiivouksen) 1.1.2020 alkaen. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuvaus hankinnasta
In plaats van:

Hankinnan kohteena Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelut (käsittää ylläpito- ja perussiivouksen) 1.7.2019 alkaen. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Te lezen:

Hankinnan kohteena Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelut (käsittää ylläpito- ja perussiivouksen) 1.1.2020 alkaen. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Alkamispäivä
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Te lezen:
Datum: 01/01/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
In plaats van:
Datum: 30/09/2019
Te lezen:
Datum: 31/12/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöön on tehty korjausilmoituksella seuraavat muutokset:

1) Asemakuvat on lisätty tarjouspyynnön liitteeksi.

2) Tarjoushintojen kiinteää jaksoa on muutettu siten, että tarjoushintojen tulee olla kiinteät vähintään 31.12.2021 saakka.

3) Seuraavat kohteet on poistettu kokonaan hankinnasta: Tott ja Knut Posse.

Tältä osin korjattu liitteitä 3, 5, 8 ja 9. Päivitetyt liitteet on lisätty tarjouspyyntöön.

4) Tarjouspyynnön kohtaa "hinta" sekä liitettä 3 on päivitetty seuraavasti:

Liitteelle 3 ilmoitetusta kiinteistökohtaisesta palvelun kuukausihinnasta on eriteltävä kiinteistöhuollon ja siivouksen osuus.