Diensten - 194043-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Turku: Cateringdiensten

2019/S 081-194043

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 069-163430)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala
0204819-8
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Turku
20101
Finland
Contactpersoon: Suvi Haukioja
Telefoon: +358 401594766
E-mail: suvi.haukioja@turku.fi
NUTS-code: FI1C1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.turku.fi/hankinnat

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hyvinvointitoimialan vanhusten asumispalveluiden (pl. Runosmäki, Mäntykodit ja Kurjenmäkikoti), vammaispalveluiden ja asumis- ja päihdepalveluiden ruokapalvelut alkaen 1.8.2019 (tavoite)

Referentienummer: 2223-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannosta tarjouksia hankinnan kohteena olevista hyvinvointitoimialan ruokapalveluista asiakkaille/asukkaille ja optiona ruokapalveluita Turun kaupungin henkilökunnalle.

Hankinnasta tehdään sopimus osakokonaisuuksittain yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Hankinta on jaettu kahteen (2) kohderyhmään:

1) Kerttulin vanhuskeskuksesta toimitettavat ruokapalvelut

2) Mäntyrinteestä toimitettavat ruokapalvelut.

Kohderyhmät on esitelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

Sopimuskausi on molemmissa osakokonaisuuksissa 1.8.2019–31.7.2022, jonka jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön optiokausi valitun palveluntuottajan kanssa alkuperäisin ehdoin ajalle 1.8.2022–31.7.2024.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-163430

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyynnön liitteisiin on korjattu seuraavat kohdat:

– Kohta 15.6. Ruoan tarjoilu ja annostelu, ruokasalit

Täydennetään palvelukuvaukseen: ”Asukkaiden/asiakkaiden tukemisella tarkoitetaan ei hoidollista avustamista ruokailussa. Esimerkiksi, mikäli asukas haluaa esim. omaisen kanssa ruokailla kohteen ruokasalissa, tähän tulee olla mahdollisuus (ilmoitus- ja laskutuskäytännöt sovitaan) tai palveluntuottaja auttaa ruokailutilanteessa tarvittaessa (esim. kantaa tarjottimen pöytään tai opastaa ruoan ottamisessa).”

– Kohta 19 Raportointi

Tarkennetaan palvelukuvaukseen: ”Palveluntuottajan tulee tallentaa laadunhallintaan liittyvät tiedot terveystarkastuksia ja työsuojelua, kuten ympäristöterveydenhuollon raportit ja mahdolliset työsuojeluun liittyvään raportit, joissa on tilaajaan liittyviä asioita (esim. tiloihin liittyvää), koskevat asiakirjat sopimuksen seurannassa käytettävään sähköiseen työtilaan.”

– Liite 7A. Vastuunjakotaulukko, kohta Keittiötilat

Tarkennetaan palvelukuvaukseen: Vastuunjakotaulukon 7A mukaisesti biojätekulut eivät sisälly vuokraan, vaan tulevat tarjoajalle erillisenä laskutuksena. Tarkennetaan Liitettä 7A "Keittiötilat--> Tilavuokra (vuokra sisältää tavanomaisen jätehuollon)"

– 7.2 Erityisruokavaliot

Täydennetään palvelukuvaukseen: ”Erityisruokavaliot toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Erityisruokavalioiden suunnittelussa tavoitteena on perusruokavalion (esimerkiksi karkea sosemainen ruokavalio) tai ravitsemussuosituksissa kuvattu ravintosisältö (esimerkiksi tehostettu ruokavalio). Mikäli ravintosisältövaatimuksia ei ole kuvattu suosituksissa, linjaa tilaaja tarvittaessa asiasta. Tärkeintä on, että palveluntuottajan erityisruokavalioiden toteutus perustuu suunniteltuihin kokonaisuuksiin.”

– Liite 1 A. Ateriasisältö, Asiakas- ja asukasruokailu

Täydennetään liitettä 1 A: ”välipalan sisältöä voidaan kehittää ja täydentää Ravitsemushoitosuosituksen taulukosta 16. esimerkiksi seuraavilla tuotteilla: pirtelöt, smoothiet, marjapuuro, rahka, kiisselirajoitus, makeat piirakat.”

– Poistetaan palvelukuvauksesta: "Palveluun käytettävissä ajoneuvoissa tulee viimeistään sopimuskauden alkaessa olla tarkoituksen mukaiset paikannuslaitteet ja palveluntuottajalla tulee olla käytössään sähköinen seurantajärjestelmä, joista tilaajan tulee pyydettäessä saada tiedot vähintään kahden (2) kuukauden ajan takautuvasti. Palveluntuottajan tulee pystyä todentamaan tarvittaessa ajoneuvolla ajettu matka aikatauluineen ja reittitietoineen alkupisteestä päätepisteeseen. Edellä mainittujen tietojen kautta tarkistetaan ja todennetaan mahdolliset viivästymiset kuljetusaikatauluissa".

– Täydennetty palvelukuvaukseen: ”Palveluntuottaja voi valmistaa osan aterianosista ja/tai aterioista osakokonaisuuksien ulkopuolisissa keittiöissä, siitä tilaajan kanssa kirjallisesti sopien.”